ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Política de Privacidade

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az Európai Parlament 2016. április 27-én új rendeletet tett közzé a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, az úgynevezett általános adatvédelmi rendeletet (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE). Ez a rendelet 2018. május 25-én lépett hatályba, és hatályon kívül helyezte a személyes adatok védelméről szóló 95/46/EK irányelvet.
A Gres Panaria Portugal, SA, a továbbiakban: GPP, SA, vállalja, hogy megfelel az általános adatvédelmi rendeletnek, valamint az összes alkalmazandó nemzeti és európai adatvédelmi és adatvédelmi szabályozásnak.
A GPP, SA elkötelezett a honlapjait látogatók és az itt kínált szolgáltatásokat igénybe vevők (a továbbiakban: Érintettek) jogainak, szabadságainak és garanciáinak védelme mellett, személyes adataik biztonságos kezelése mellett, valamennyi jogi kötelezettségének megfelelően.

DEFINÍCIÓK

A GPP, SA adatvédelmi politikája az európai jogalkotó által az általános adatvédelmi rendeletben használt kifejezéseken alapul. Ennek a szabályzatnak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a honlapot látogató valamennyi Érintett számára. Az alábbiakban a Szabályzatunkban használt leggyakoribb fogalommeghatározásokat ismertetjük:

  • Személyes adatok: Bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("Érintett") vonatkozó információ; azonosítható személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosító szám vagy egy vagy több, az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján;
  • Érintett: Azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő kezeli;
  • Személyes adatok kezelése: A személyes adatokon vagy a személyes adatok csoportjain automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, mint például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, strukturálás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés;
  • Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit;
  • Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy más szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  • Felügyeleti hatóság: Az Európai Unió valamely tagállama által az 51. cikk alapján létrehozott független közhatóság; a személyes adatok feldolgozásának ellenőrzéséért és felügyeletéért felelős hatóság, az emberi jogok és alapvető szabadságok, valamint az Alkotmányban és a törvényben foglalt garanciák szigorú tiszteletben tartása mellett;
  • Sütik: A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az Érintett eszköze (számítógép, mobiltelefon/okostelefon és táblagép) a böngészőjén keresztül tárol, amikor weboldalakat látogat. Ezek a sütik segítenek a weboldalaknak felismerni az eszközt, amikor az Érintett legközelebb meglátogatja őket, és bizonyos esetekben elengedhetetlenek a működésükhöz.

ADATKEZELŐ ÉS ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Az AGPP, SA a felelős a www.lovetiles.com weboldalért és az itt az Érintettek számára nyújtott valamennyi szolgáltatásért.
A weboldal és az Érintettek által nyújtott szolgáltatások használata személyes adatok feldolgozásával járhat. Az Adatvédelem iránti elkötelezettségének részeként a GPP, SA biztosítja az Érintettek személyes adatainak védelmét.


GPP, SA contact details:
GPP,SA S.A.
Chousa Nova
830-133 Ílhavo - Portugal
Email: privacidade@grespanaria.pt
Tel: +351 234 303 030 [1]


Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
José António Pinto
Email:dpo@grespanaria.pt

Az érintettek az adatvédelemmel vagy a magánélet védelmével kapcsolatos bármely joguk gyakorlása, illetve az ezzel kapcsolatos bármely más kérdés, nevezetesen incidensek bejelentése vagy panasz benyújtása érdekében a fenti elérhetőségeken kapcsolatba léphetnek az Adatkezelővel vagy az adatvédelmi tisztviselővel, a kapcsolatfelvétel okának leírásával és a kért válasz lehetséges elérhetőségeinek megjelölésével (telefonszám, e-mail cím vagy egyéb).

SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA

A www.lovetiles.com weboldalon személyes adatok gyűjtésére akkor kerül sor, amikor az Érintettek bizonyos szolgáltatásokat vagy funkciókat használnak vagy engedélyeznek. Ezeket a személyes adatokat az Érintettek adhatják meg azért, hogy ezeket a szolgáltatásokat vagy funkciókat igénybe vehessék, vagy azok használatából, nevezetesen a hozzáférésből, konzultációkból vagy egyéb tranzakciókból erednek.
A fent említett szolgáltatások és funkciók részeként különböző kategóriájú személyes adatok, például név, cím, e-mail cím, telefonszám vagy egyéb személyes azonosítók gyűjtésére és feldolgozására kerülhet sor. A személyes adatok gyűjtése és feldolgozása előtt vagy közben az Érintettet mindig tájékoztatják a személyes adatok gyűjtésének céljáról, megőrzési idejéről, feldolgozásuk módjáról és címzettjeiről. Személyes adatainak gyűjtéséhez és feldolgozásához mindig az Érintett kifejezett hozzájárulása szükséges.
A GPP, SA által a www.lovetiles.com weboldal keretében gyűjtött személyes adatokat manuálisan, számítógépes eszközökkel és adott esetben automatizált módon dolgozzák fel az Érintettekkel való kapcsolat kezelése érdekében, mindig az általános adatvédelmi rendelettel és más alkalmazandó nemzeti és uniós jogszabályokkal összhangban.

SÜTIK

A GPP SA cookie-kat használ a weboldalain azzal a céllal, hogy javítsa a weboldalaira látogatók és az itt kínált szolgáltatások felhasználói (a továbbiakban: Érintettek) teljesítményét és böngészési élményét, növelje a válaszadás sebességét és hatékonyságát, valamint kiküszöbölje, hogy az Érintetteknek ismételten meg kelljen adniuk ugyanazokat az információkat. Kattintson ide a Sütikre vonatkozó szabályzat elolvasásához.

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁSI ŰRLAP

A GPP, SA lehetőséget biztosít az Érintetteknek, hogy feliratkozzanak a termékeiről és tevékenységeiről szóló hírlevelekre. Az erre a célra használt űrlap tájékoztatja a feliratkozókat arról, hogy milyen személyes adatokat gyűjtenek, milyen célból és milyen jogokkal rendelkeznek az Érintettek a személyes adataikkal kapcsolatban. A hírlevélre való feliratkozáskor az Érintetteknek kifejezetten beleegyezésüket kell adniuk a hírlevél fogadásához.
A hírlevelet az Érintett csak akkor kaphatja meg, ha rendelkezik érvényes e-mail címmel, és kifejezetten kérte annak küldését. A feliratkozási kérelmet követően egy megerősítő e-mailt küldünk az Érintettnek a kettős opt-in eljárás támogatására, amely megerősíti, hogy az Érintett rendelkezik-e a feliratkozási folyamat során használt e-mail címmel, és így megerősíti a hírlevél fogadásához való kifejezett hozzájárulását.
A hírlevélre való feliratkozás során gyűjtött személyes adatokat kizárólag a hírlevél küldésének céljára használjuk fel. Az Érintett e-mailben értesítést kaphat a hírlevél szolgáltatással kapcsolatos minden olyan változásról vagy egyéb kapcsolódó változásról, amely az Érintettre és jogainak gyakorlására vonatkozik. A hírlevél szolgáltatás által gyűjtött személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik fél részére. Az Érintett bármikor leiratkozhat hírlevelünkről. A személyes adatok tárolásához való hozzájárulás, amelyet az Érintett a hírlevél küldéséhez adott, bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása az egyes hírlevelekben található megfelelő linkre kattintva, vagy a www.lovetiles.com, weboldalon keresztül, az erre a célra szolgáló linkre kattintva lehetséges. A hozzájárulás visszavonására irányuló kérelem az itt megadott elérhetőségek bármelyikén is benyújtható.

KAPCSOLATFELVÉTEL

A www.lovetiles.com weboldalon található egy kapcsolatfelvételi űrlap, amely közvetlen kapcsolatot biztosít a GPP, SA-val. Ha az Érintett a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül veszi fel a kapcsolatot a GPP, SA-val, a személyes adatait automatikusan tároljuk, és azokat a GPP, SA kizárólag arra használja fel, hogy kapcsolatba lépjen az Érintettel a megkeresés megválaszolása érdekében. A személyes adatokat csak addig kezelik és őrzik meg, amíg az Érintett által kezdeményezett kapcsolatfelvétel céljaira szükséges. A személyes adatokat más célokra nem használják fel, és nem adják át harmadik félnek.

FELVÉTELI ŰRLAP

A GPP, SA lehetőséget biztosít az Érintetteknek arra, hogy személyes adataikat a www.lovetiles.com weboldalon hagyják meg a GPP, SA-nál történő esetleges állásajánlatra való jelentkezés céljából. A használt űrlap tájékoztatja az Érintetteket az összegyűjtött személyes adatokról, az adatok céljáról, azok megőrzési idejéről, arról, hogy ki fogja azokat feldolgozni, valamint arról, hogy az Érintetteket milyen jogok illetik meg személyes adataikkal kapcsolatban. A személyes adatok gyűjtésekor az Érintettnek kifejezetten beleegyezését kell adnia a pályázat benyújtásához és adatainak feldolgozásához. Az összegyűjtött személyes adatokat a meghatározott megőrzési időszak alatt, vagy addig tárolják, amíg az Érintett vissza nem vonja a hozzájárulását, vagy nem kéri adatai törlését (attól függően, hogy melyik a rövidebb). A hozzájárulás visszavonására és a személyes adatok törlésére irányuló kérelmet az itt megadott elérhetőségek bármelyikén lehet benyújtani. A jelentkezési űrlapon gyűjtött személyes adatokat kizárólag a GPP, SA-nál történő munkaerő-felvétel céljából, az esetleges állásajánlatok keretében használjuk fel. Az adatokat nem továbbítjuk harmadik félnek.
Kattintson ide a felvételi adatvédelmi nyilatkozat elolvasásához

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

A www.lovetiles.com weboldal és az ott kínált szolgáltatások és funkciók használatával összefüggésben az Érintettek bármikor gyakorolhatják a magánélethez és az adatvédelemhez fűződő jogaikat, nevezetesen: hozzáférhetnek személyes adataikhoz; helyesbíthetik a pontatlan vagy hiányos adatokat; kérhetik személyes adataik törlését, amennyiben azt a törvény lehetővé teszi; visszavonhatják az adatgyűjtéshez és -feldolgozáshoz adott hozzájárulásukat; kérhetik adataik hordozhatóságát; valamint korlátozhatják személyes adataik feldolgozását vagy tiltakozhatnak az ellen, az általános adatvédelmi rendelet és más alkalmazandó jogszabályok feltételei szerint. Az Érintetteknek a magánélet védelmére és az adatvédelmi jogok gyakorlására vonatkozó minden kérelmet írásban kell benyújtaniuk, és azt a GPP, SA vagy annak adatvédelmi tisztviselője részére kell elküldeniük az itt megadott elérhetőségeken.

ADATFELDOLGOZÁSI ELVEK

A GPP, SA a jelen Szabályzatnak és az Érintettek adatainak és magánéletének védelmére vonatkozó felelősségének megfelelően betartja a személyes adatok feldolgozásának az általános adatvédelmi rendelet 5. cikkében meghatározott valamennyi alapelvét, amelyek a következők: jogszerűség, tisztességesség, átláthatóság, célhoz kötöttség, adatminimalizálás, pontosság, tárolás korlátozása, integritás, bizalmas jelleg és rendelkezésre állás.
A GPP, SA biztosítja a fent említett elvek betartását, kiemelve azokat a személyes adatoknak a www.lovetiles.com eboldalon elérhető szolgáltatások és funkciók révén történő gyűjtésével és feldolgozásával összefüggésben. Bármely jogalany, aki erre jogszerűen jogosult, kérheti a GPP, SA-t, hogy bizonyítsa a személyes adatok feldolgozásának elveinek való megfelelést.

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE

A www.lovetiles.com weboldal és az ott kínált szolgáltatások és funkciók használatával összefüggésben a GPP, SA jogi alapon kezeli a személyes adatokat, vagy azért, mert az Érintett hozzájárult személyes adatainak gyűjtéséhez és feldolgozásához, vagy azért, mert a gyűjtés és feldolgozás az Érintett által kötött szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző tevékenységekhez szükséges, valamint az Érintett kérésére. Adott esetben és az Érintettek tájékoztatását követően a személyes adatok feldolgozása jogalapon vagy olyan jogi kötelezettségnek való megfelelés érdekében történhet, amelyhez a GPP, SA kötve van, vagy azért, mert a személyes adatok feldolgozása szükséges a jogos érdekeinek érvényesítéséhez.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A www.lovetiles.com weboldalon kínált szolgáltatások és funkciók révén gyűjtött valamennyi személyes adat kizárólag az Érintettnek az egyes adatgyűjtési tevékenységek keretében bejelentett célokra szolgál, nevezetesen a termékek és szolgáltatások terjesztését célzó hírlevelek küldésére, az esetleges álláspályázathoz szükséges adatok gyűjtésére, az Adattulajdonos regisztrációjára a privát területhez való hozzáféréshez és a kapcsolatfelvételi kérelemhez. Az Érintett mindig tájékoztatást kap a személyes adatai gyűjtésének és feldolgozásának céljairól, és beleegyezését kell adnia a gyűjtési és feldolgozási tevékenységekhez. Az Érintett mindig élhet a személyes adatai feldolgozásának tiltakozásához vagy korlátozásához való jogával, ha úgy véli, hogy a folyamatban lévő feldolgozás meghaladja az eredetileg közölt és kifejezetten beleegyezett célokat. E jogok gyakorlásához az Érintettnek írásbeli kérelmet kell küldenie a GPP, SA-nak és adatvédelmi tisztviselőjének az itt megadott elérhetőségeken keresztül.

ADATMEGŐRZÉSI IDŐSZAK

Az eredeti adatgyűjtéskor az Érintett tájékoztatást kap a GPP, SA által a www.lovetiles.com weboldalon kínált szolgáltatások és funkciók részeként gyűjtött személyes adatok megőrzési időszakáról. A személyes adatokat általában csak addig az időtartamig tartják meg, amíg a feldolgozás céljaira szükséges, amelyekről az Érintettnek a gyűjtés és a későbbi feldolgozás alapjául szolgáltak, vagy amíg az Érintett nem kéri azok törlését.
Amikor a megállapított megőrzési időszak lejár, a személyes adatokat korlátozzák és törlik.

AZ ADATOK HARMADIK FELEK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSA

A www.lovetiles.com eboldalon található szolgáltatások és funkciók biztosítása a GPP, SA által alvállalkozásba vett harmadik fél adatfeldolgozók igénybevételét vonhatja maga után. E harmadik fél adatfeldolgozók székhelye az Európai Unióban vagy azon kívül lehet. A GPP, SA számára e harmadik fél adatfeldolgozók által nyújtott szolgáltatások magukban foglalhatják az Érintettek személyes adataihoz való hozzáférésüket. Ha erre a hozzáférésre szükség van, az Érintetteket előzetesen tájékoztatják, és az adatok megosztásához kérik a hozzájárulásukat.
A GPP, SA kizárólag olyan harmadik fél adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásához szükséges és elégséges garanciákat nyújtanak az általános adatvédelmi rendeletnek és az Érintettek személyes adatainak magánéletére és védelmére vonatkozó hatályos jogszabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében.

ADATÁTVEVŐK

A www.lovetiles.comweboldalon elérhető szolgáltatások és funkciók, valamint az Érintettek személyes adatainak gyűjtése és feldolgozása keretében a GPP, SA nem továbbít személyes adatokat olyan harmadik félnek, aki nem adatfeldolgozó, kivéve, ha ez valamely jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
SHasonlóképpen, az adatokat nem továbbítjuk harmadik félnek más célból, mint amiről eredetileg tájékoztattuk az Érintetteket, és amelyhez az érintettek hozzájárultak.

NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS

A www.lovetiles.com weboldalon nyújtott szolgáltatások részeként, amennyiben a személyes adatoknak az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli, határokon átnyúló továbbítása szükséges és indokolt, előzetesen megfelelő védelmi intézkedéseket kell hozni és biztosítani. A személyes adatok ilyen továbbítására csak akkor kerül sor, ha az általános adatvédelmi rendeletnek, valamint a határokon átnyúló adattovábbításokra vonatkozó nemzeti és uniós jogszabályoknak való megfelelés garantált. A GPP, SA adatvédelmi tisztviselője felelős a szükséges határokon átnyúló adattovábbítás érvényesítéséért és engedélyezéséért.

ADATVÉDELMI BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A GPP, SA az adatfeldolgozói technikai támogatásával a www.lovetiles.com weboldalán a szükséges és megfelelő technikai intézkedéseket alkalmazza az Érintettek személyes adatainak sértetlenségének és bizalmas jellegének biztosítása érdekében, hogy megvédje az összegyűjtött és tárolt személyes adatokat a gondatlan vagy csalárd felhasználás ellen. A végrehajtott technikai intézkedések védik a személyes adatokat az elvesztés, megsemmisítés, visszaélés, megváltoztatás, jogosulatlan hozzáférés vagy jogellenes feldolgozás ellen. Az Érintettek felelősek azért, hogy a www.lovetiles.com, weboldal által nyújtott szolgáltatásokhoz és funkciókhoz való hozzáférés során a helyes biztonsági gyakorlatot kövessék, elsősorban azáltal, hogy biztonságban tartják a privát területekhez való hozzáféréshez szükséges hitelesítő adatokat, frissítik és karbantartják operációs rendszereiket és személyi számítógépeiket a gyártók utasításainak megfelelően, valamint telepítik és használják a biztonsági alkalmazásokat, mint például a vírusirtót.

ADATVÉDELMI POLITIKA FRISSÍTÉSE

Az általános adatvédelmi rendeletnek és az alkalmazandó adatvédelmi és adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályoknak való megfelelés érdekében a GPP, SA bármikor kiigazíthatja vagy módosíthatja a jelen adatvédelmi szabályzatot, és az ilyen módosításokról a GPP, SA megfelelően értesítést küld. A GPP, SA tudatában van annak a felelősségének, hogy folyamatosan javítja és fejleszti adatvédelmi folyamatait és gyakorlatát.


Last updated: 15 May 2018

Copyright © GPP, SA. All rights reserved.

ALL TEXTS, IMAGES, GRAPHICS, ANIMATIONS, VIDEOS, MUSIC, SOUNDS AND OTHER MATERIALS INCLUDED IN THESE WEBSITES ARE SUBJECT TO THE COPYRIGHT AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF GPP, SA. GPP, SA IS THE OWNER OF THE COPYRIGHT FOR THE SELECTION, COORDINATION AND ORGANISATION OF THE INFORMATION CONTAINED IN THIS WEBSITE. THIS INFORMATION CANNOT BE COPIED TO OTHER WEBSITES.
THE COLOURS OF THE PRODUCTS ARE INDICATIVE AND MAY VARY SIGNIFICANTLY. LOVE TILES IS CONSTANTLY CONCERNED WITH ITS CLIENTS NEEDS, FREQUENTLY RESTORES THE COMPANY’S PRODUCT RANGE, SINCE NOT ALL PRODUCT SAMPLES PUBLISHED ARE COMPULSORY CERTIFIED.

Hírlevél

Maradjon naprakész! Iratkozzon fel hírlevelünkre.

Cookie-k elfogadása

Ha üzenetet szeretne küldeni az űrlap használatával, el kell fogadnia a funkcionalitási sütiket.

Cancel
Kedvencek

Kedvencek

A Enviar...

How to make a floor plan:

Bathroom Advisor Scheme

Kollekciók